خیریه نیکوکاران شریف
english

نخستین جشنواره دوسالانه داستان کوتاه شریف

نخستین جشنواره دوسالانه داستان کوتاه شریف

نیکوکاران شریف موسسه‌ای خیریه است که از مردم و برای مردم به وجود آمده است. درست مثل ادبیات عزیز و شریف؛ در شرافتش همین بس که در عصر انفجار اطلاعات و هجوم رسانه‌ها، مهجور است اما ماندگار! دور است اما نزدیک!
اعتقاد عمیق و قلبی ما بر این است که خیریه‌ها علاوه بر حل مقطعی مشکلات افراد، باید در مسیر حل ریشه‌ای آن مشکلات نیز قدم بردارند . ما گام اول راتعریف درست مسئله می دانیم.
فقر و چالش‌های برآمده از آن دست مشکلاتی هستند که حتی به مرحله تعریف هم نرسیده‌اند و چه ابزاری بهتر از ادبیات! ادبیاتی که تا مسائل از صافی آن نگذرند برای جامعه قابل تعریف نبوده و مورد وفاق و آگاهی جمعی قرار نمی‌گیرند.
پس دست یاریمان را به سمت قلم، ذهن‌ و نگاه تازه و روشنگر شما عزیزان نویسنده می‌گیریم تا با هم گامی هرچند کوچک اما محکم برداریم.

اعظم ایزدیار | دبیر نخستین جشنواره دوسالانه داستان کوتاه شریف

نخستین جشنواره دو سالانه داستان کوتاه شریف

موضوع : فقر و چالش های برآمده از آن
محورها : داستان کوتاه | خاطره نویسی

شرایط شرکت در جشنواره
شرکت در بخش داستان کوتاه برای عموم فارسی زبانان آزاد است.
شرکت در بخش خاطره نویسی، تنها مختص به کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی خیریه ای است.
در بخش داستان کوتاه، آثار ارسالی باید از ١۵٠٠ کلمه بیشتر و از ۵۰۰۰کلمه کمترباشند
در بخش خاطره نویسی، آثار ارسالی باید از ۵۰۰ کلمه بیشتر از ۲۰۰۰ کلمه کمتر باشند.
محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
مشخصات نویسنده شامل نام ونام خانوادگی، نام اثر، محوراثر ارسال شده و شهرمحل زندگی، حتما در صفحه ای جداگانه و قبل از شروع داستان قید شود.

روش ارسال آثار:| ایمیل فایل word به نشانی
festival@sharifngo.com
آخرین مهلت ارسال آثار:
یکم خردادماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی
جوایز جشنواره :
لوح تقدیر و تندیس به انضمام هدایای نقدی به ارزش ۵ میلیون، ۴ میلیون و ۳ میلیون تومان به آثار حائز رتبه ی اول تا سوم در بخش داستان کوتاه
لوح تقدیر و تندیس به انضمام هدایای نقدی به ارزش ۳ میلیون، ۴ میلیون و ١ میلیون تومان به آثار حائز رتبه ی اول تا سوم بخش خاطره نویسی
ارتباط با دبیرخانه جشنواره:
٠٢١۵٣٨۵٩١٠٠
٠٩٩١۶۶٨٠٨١١

نظر خودتان را ارسال کنید