خیریه نیکوکاران شریف
english

ویدیو ها

اهداء 50 جهیزیه به خانواده های نیازمند


مصاحبه هنرمندان با بنیاد شریف


معرفی فعالیت های بنیاد نیکوکاران شریفدستان تو نور میبخشد به چشمان کودک 9 ساله