خیریه نیکوکاران شریف

گرمای محبت سرمای کدورت را از دلها می زداید

گرمای محبت سرمای کدورت را از دلها می زداید

در گزارش قبلی گفتیم که به دیدن طاهر، از مددجو های نیکوکاران شریف رفتیم و تولدش را جشن گرفتیم. پدر طاهر فوت کرده و خانواده اش از وضع مساعدی برخوردار نیست.

این بار تصمیم گرفتیم بار دیگر به دیدن خانواده طاهر برویم و در این ماه مبارک، برایشان سفره افطاری تدارک ببینیم و اقلامی از کالاهای ضروریشان را تهیه کنیم.

در ماه احسان و نیکوکاری هستیم و کمک و همدلی با خانواده های ضعیفی که از پس امرار معاش خود بر نمی آیند باعث شادی و خوشنودی ایشان و نزدیکی دل هایمان به خدا می شود.

در گزارش بعدی با خانواده طاهر بیشتر به صحبت می نشینیم و با مشکلات و شرایط زندگیشان بیشتر آشنا می شویم.

نظر خودتان را ارسال کنید