خیریه نیکوکاران شریف
english

این خانه سرد است!

مادر هربار که درباره تک دخترش صحبت می کرد بغضش می ترکید.
از اجاق گازی که با همه خطرش مجبور است روشن کند تا خانه اندکی گرمتر بماند.
یا جای خوابی که بخاطر کمی بیشتر گرم شدن کنار گاز آشپزخانه می انداخت.
از دیوار نم گرفته اتاق ها و شیشه کوتاهی که بعلت نداری دست آخر از پشت بام پیدا کرده بود و با کمی گچ وصله و پینه به در وصل کرده بود.
از غم نداشتن و نداشتن و نداشتن.

امسال تا یلدا قرارمان این است که خانه آنها که میشناسیم را گرم کنیم تا زمستان را مثل فرزندانمان در آرامش و گرما سپری کنند.


شماره حساب: 5006277040
شماره کارت: 6104337893051183
بنام “مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف”

زمستان هم آغاز شد و چه آغاز شدنی!
از همان روز که پویش این خانه سرد است آغاز شد، سیل توجهات یکایک شما خوبان به خانواده هایی که در گزارش پیش، از مشکلاتشان گفته بودند سرازیر شد.
ما هم طبق معمول معطل نکردیم و امانتی شما خوبان را به دستشان رساندیم تا یلدا را گرم تر در کنار کودکانشان تجربه کنند.
از همراهی مثال زدنی شما نیکوکاران شریف سپاسگزاریم.
گزارش تصویری و پایانی این پویش تقدیم به نگاه مهربان شما بزرگواران