خیریه نیکوکاران شریف
english

امداد فوری برای تامین شیرخشک نوزادان خوی

بار دیگر زلزله بخشی از کشورمان را نواخت و خسارت هایی را بالخصوص در مناطق روستایی برجای گذاشت.
ما در این نهاد نیکوکاری، از نخستین روزها در تماس با ارزیابان محلی در جریان روند ارسال کمک ها به منطقه بودیم و نمایندگان ما هم در منطقه برای عبور از بخش اول بحران، فعالیت هایی را به انجام رساندند.
.در حال حاضر مهم ترین نیاز #زلزله دیدگان و مخصوصاً نوزادان، تامین شیرخشک آنهاست که با توجه به محدودیت دسترسی آنها به شهر و افزایش تقاضا نیازمند توجهات بیشتر ماست.
از این رو از یکایک شما نیکوکاران درخواست می کنیم تا با مشارکت در تامین شیرخشک برای نوزادان شیرخواره یا واریز معادل ریالی آن به شماره حساب ها، خدمتگزارانتان را در پوشش نیازهای روستاییان زلزله زده خوی، همیاری بفرمایید.

شماره حساب: 5006277040
شماره کارت: 6104337893051183
به نام مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف