خیریه نیکوکاران شریف
english

اهدای کمک های نقدی

نهادهای مردمی، ارگان ها، موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی و انجمن ها می توانند ضمن برقراری ارتباط با این مؤسسه ، اقدام به حمایت های مالی به منظور ایجاد حفظ آرامش ، رضایت و خشنودی ایتام و خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست نمایند که ضمن ایجاد همدلی ، مهر و محبت ، سرنوشت انسان های نیازمند و بی بضاعت را بسوی رشد و سلامت ارتقا دهند .

اگر سازمان شما علاقمند به اهدای کمک های نقدی به نفع مددجویان این مؤسسه است با شماره 61604 داخلی 1400 تماس بگیرید.