خیریه نیکوکاران شریف
english

کارگاه آموزش مهارت چرم دوزی

کارگاه آموزش مهارت چرم دوزی

آموزش مهارت به زنان سرپرست خانوار که به نوعی ستون خیمه خانواده شناخته می شوند و حمایت از ایشان به منظور کسب درآمد در هر مهارتی که در آن می توانند پیشرفت کنند و به بالاترین سطوح علمی و عملی برسند همیشه مورد توجه واحد حمایتی و توانمندسازی بوده است.

کارگاه ها متناسب با نوع گرایشی که بعد از مصاحبه ها و پایش عملکرد هر نفر صورت می گیرد تعریف و به پیش می رود. گزارش حاضر مربوط به کارگاه آموزش چرم دوزی است که به پیشگاه مهربانتان تقدیم می شود .

نظر خودتان را ارسال کنید