چشم انداز

نیکوکاران شریف با استعانت از خداوند متعال و جهت ارتقاء بهره وری و نیل به اهداف، چشم انداز خود را به شرح ذیل تدوین می نماید:

” موسسه برتر کشور در ارتقاء تعالی همه جانبه سطح زندگی و سلامت خانواده های تحت حمایت”

این نهاد مردمی بر آن است تا ضمن گسترش دامنه ارتباطات با نهادهای داخلی و بین المللی از پتانسیل های موجود برای تبیین اهداف و جلب توجهات و حمایت های نهادهای مسؤول به نفع جامعه هدف خود بهره برداری های لازم را بکار برد تا با ریشه کن شدن زمینه های ایجاد فقر در بین مددجویان و برابر چهارچوب های ذیل در قالب “اهداف چشم انداز” اقدام کند :

الف- بکارگیری و بهره مندی از شبکه نیکوکاران

ب- انجام برنامه های توانمندساز جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده های تحت حمایت

ج- بستر سازی برای سنت های حسنه اسلامی همچون وقف، صدقه، زکات و غیره

د- ایجاد  ارتباطات موثر با سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی