خیریه نیکوکاران شریف

واحد سلامت و درمان

واحد سلامت و درمان

سلامت به عنوان نخستین فاکتور در پایش و حفظ سلامت مددجویان در مسیر هدایت ایشان به سمت بهبود و توانمند شدن از اهمیت خاصی برخوردار است .

از این رو با انعقاد قراردادهایی که بین مؤسسه امور خیریه ی نیکوکاران شریف و بیمارستان های معتبر صورت می گیرد، پزشکان مجرّب و معتمد ، خدمات بهداشتی و درمانی را برای مددجویان تحت پوشش این نهاد مردمی به انجام می رسانند ؛ همچنین کلیه فوریتهای پزشکی مددجویان به دستور مدیرعامل در اسرع وقت رسیدگی و به مراکز درمانی جهت پوشش هزینه ها ارجاع می گردد.