واحد سفرهای زیارتی و سیاحتی

واحد سفرهای زیارتی و سیاحتی

فراهم نمودن بستر مناسب برای سفرهای زیارتی مددجویان و همچنین تامین هزینه­ ی پذیرایی زائران ذخیره ای پربار برای نیکوکاران گرامی است.

با امید به این که خیّرین محترم با اجرای هرچه مطلوب تر این برنامه ها خشنودی و رضایت بیشتری را برای سفرهای زیارتی و سیاحتی مددجویان فراهم کنند.