خیریه نیکوکاران شریف
english

همکاری داوطلبانه

جذب افرادی که از طریق آگهی و یا به واسطه معرف، به بنیاد صورت می پذیرد در صورت تمایل داوطلبانه آنها جهت یاری رساندن و حمایت ایتام و خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست نیز، پس از انجام مراحل مصاحبه و تأیید مدیریت بنیاد صورت می گیرد.