معاونت منابع مالی

معاونت منابع مالی

در این حوزه ­ی بسیار مهم، همکاری این معاونت به جهت تخصیص منابع مالی بسیار حائز اهمیت می باشد.

عمده ­ی فعّالیت های این معاونت به شرح ذیل می باشد:

۱-  جذب کمک های مردمی در سطح جامعه و نهادهای مردمی بصورت نقدی و غیرنقدی

۲ – جذب کمک های نقدی از سوی سازمان ها ، موسّسات ، نهادهای دولتی و ارگان های دولتی

۳ – جذب کمک های مردمی از سوی انجمن ها ، NGO ها

۴ – جذب کمک های مردمی از طریق به کارگیری اسپانسرها در بخش خصوصی

۵- جذب کمک های مردمی از طریق به کارگیری اسپانسرها توسط نهادها ، سازمان ها ، موسّسات و ارگان های دولتی