خیریه نیکوکاران شریف

مدیریت مالی اداری

مدیریت مالی اداری

در این حوزه ­ی بسیار مهم، همکاری این بخش به جهت تخصیص منابع مالی بسیار حائز اهمیت می باشد.

عمده ­ی فعّالیت های این مدیریت به شرح ذیل می باشد:

1-  جذب کمک های مردمی در سطح جامعه و نهادهای مردمی بصورت نقدی و غیرنقدی

2 – جذب کمک های نقدی از سوی انجمن ها ، سازمان ها ، موسّسات ، نهادها و ارگان ها

3 – جذب کمک از طریق به کارگیری اسپانسرها در بخش خصوصی

4 – مدیریت اجرایی نظام اداری مؤسسه نیکوکاران شریف