خیریه نیکوکاران شریف

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

این مدیریت با توجه به عرصه گسترده نیروهای انسانی ، نسبت به جذب نیروهای کارآمد و معتقد به اصول اخلاقی و مذهبی جهت انجام فرآیندهای کاری این مؤسسه اقدام می نماید .

جذب منابع انسانی به دوروش  صورت می پذیرد :

الف : جذب نیروهای متخصص و کارآمد بصورت استخدامی که پس از انجام مراحل مصاحبه و آموزش اقدام به شروع فعالیت خود می کنند.

ب : جذب نیروهای متخصص و کارآمد بصورت داوطلبانه که آنها نیز پس از انجام مراحل مصاحبه و آموزش شروع به فعالیت خویش می نمایند.