خیریه نیکوکاران شریف

معاونت مشارکت های مردمی

معاونت مشارکت های مردمی

با هم اندیشی و بکارگیری مشارکت های مردمی، مددکاران اجتماعی بنیاد خیریه ­ی نیکوکاران شریف فعّالیت های خود را به منظور جلب حمایت های مردمی در مسیر توانمندسازی مددجویان تحت پوشش در قالب موارد ذیل به انجام می رسانند :

الف – معرفی مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف ، ارائه ­ی روش های کمک های مردمی و فعالیت های پیرامون آن

ب – دریافت کالاهای اهدایی از سوی حامیان نیکوکار

ج – پذیرش عضویت حامیان خیّر با ارائه ­ی فرم مربوطه و ثبت مشخصات و اقدامات لازم

د – دعوت از حامیان گرامی برای بازدید از مؤسسه و همچنین دیدارهای منظم با کودکان تحت حمایت

و – تشکیل بانک اطلاعاتی از خیرین و نیکوکاران و موسّسات عام المنفعه و بهره مندی از نقطه نظرات آنها

ه – ارائه طرح های متنوع در زمینه افزایش منابع مالی

ی – ایجاد مدیریت سیستم های اثربخش به منظور جذب مساعدتهای مادی و معنوی در سطح جامعه