خیریه نیکوکاران شریف

معاونت حمایتی

معاونت حمایتی

در حوزه ­ی معاونت حمایتی و توانمند سازی ، کلیه فرآیندها از طریق سامانه های ذیل رسیدگی و به انجام می رسد:

الف –  واحد مددکاران اجتماعی :  در این واحد کارشناسان و بازرسان، پس از رسیدگی و بررسی های لازم، واجدین شرایط را تحت پوشش حمایت های این مؤسسه قرار می­ دهند. در این فرآیند برای توانمند سازی مددجویان و خود اتکایی آنها اقدامات شایسته­ ای صورت می­ گیرد.

ب- واحد حقوق ماهیانه (مستمری/ سبد کالا) : در این حوزه به مددجویان تحت پوشش بنیاد ماهیانه مبلغی تحت عنوان مستمری پرداخت می شود. علاوه بر این، اقلامی چون سبد کالا شامل مواد پروتئینی، شوینده، غلات و حبوبات به آنها ارائه و تحویل می گردد که این مهم نیز پس از انجام بررسی ها و کارشناسی های لازم صورت می پذیرد.

ج- واحد سلامت و درمان: در این واحد ضمن پایش مستمر سلامت و بهداشت مددجویان , کلیه هزینه ها در قالب فوریت های پزشکی و درمانی پس از بررسی پوشش داده می شود.

د- واحد آموزش : در این واحد نیز با عنایت به نیازهای آموزشی مددجویان، مهارت های حرفه ای، بهداشتی و مهارت های کسب و کار با همکاری مراکز آموزشی، فنی و حرفه ای و دولتی  و همچنین ارایه گواهینامه های معتبر برنامه های مدونی پیش بینی و به اجرا می رسد تا مددجویان به خودکفایی و خود اشتغالی نایل گردند.

ه- واحد اشتغال و کارآفرینی : در این واحد تلاش می شود تا مددجویان به تناسب مهارتهای خود در مراکز مختلف در سطح جامعه مشغول به کار و فعالیت گردند. مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف در برنامه های مدون پیش بینی شده، سیستمی به منظور ایجاد انگیزه بسیار بالا، شوق کاری و بکار گرفتن مددجویان در خلق مشاغل و کار آفرینی در مسیر خودکفایی و استقلال اقتصادی را ایجاد نموده که با رویکرد ایجاد کارگاه های تولید و فضای تولید ، صرفه جویی  و جلوگیری از خروج ارز جهت خرید تولیدات و محصولات خارجی را بصورت جدی دنبال می کند .