خیریه نیکوکاران شریف
english

مجوز موسسه خیریه نیکوکاران شریف


 مؤسسه خیریّه­ ی نیکوکاران شریف با اخذ مجوزهای رسمی و قانونی در بهمن ۱۳۹۲، فعّالیت خود را آغاز کرد:

الف – مجوز رسمی به شماره ۱۳۰۲/۲۵۶۰۷

ب –  گواهی ثبت فعالیت به شماره ثبت ۳۳۵۰۵ از اداره ثبت شرکت ها  و علائم تجاری

لازم به ذکر است کلّیه­ ی فعّالیت های این موسّسه تحت نظارت مستقیم و مستمر نهاد صادر کننده مجوز انجام می­ شوند.

مجوز موسسه خیریه نیکوکاران شریف

گواهی اعطای مقام مشورتی شورای اجتماعی اقتصادی ملل متحد

ECOSOC

گواهی عضویت در برنامه جهانی توسعه ملل متحد

 United Nations Global Compact