خیریه نیکوکاران شریف
english

خانه ی امید

خانه ی امید

چون همیشه در کنار زنان سرپرست خانوار هستیم و برای کاهش دغدغه هاشان در تلاشیم.
مهمترین دغدغه این روزهای همه ما #مسکن است و برنامه روتین واحد حمایتی و توانمندسازی، مشارکت در تامین ودیعه مسکن برای خانواده های تحت حمایت است و این یک گزارش از هزاران مورد مشابه است که تقدیم نگاه مهربانتان می کنیم.

نظر خودتان را ارسال کنید