خیریه نیکوکاران شریف
english

بازی و رشد، حق تمام کودکان است!

بازی و رشد، حق تمام کودکان است!

هرکسی که می خواهد خیلی چیزها را بفهمد باید خیلی بازی کند.

این جمله از شاعر آلمانی،گوتفرید بن، واضح و مختصر، نمایانگر اهمیت بازی کردن و اثرات آن برای رشد مهارتی و پرورشی یک کودک است .هیچ کودکی برای یادگیری و رشد نباید در محدودیت و تنگنا باشد. بازی دریچه‌ی ابتدایی و اساسی ارتباطات کودکان با هم‌سالان، رشد مهارتی و فکری و برون ریزی ذهنی است.

حقیقتا بازی ،امری است ورای طبقات و فاصله‌های جتماعی. ذهن یک کودک متعلق به هر جای زمین  باید درگیر رشد  باشد و دریغ ،که بسیاری از کودکان محروم که اساسی‌ترین نیازشان در اختیارشان نیست.

این بر ما واجب است که بدانیم، بازی اثرات ناهنجار اجتماعی را در کودکان کم برخوردار کاهش می‌دهد و آسیب‌های جدی آنان را التیام می‌بخشد و آنان را به سمت رشد و شکوفایی هدایت می‌کند.

در موسسه‌ی نیکوکاران شریف به صورت مستمر ومرتب کلاس‌های بازی‌درمانی، با مربیان متخصص برای کودکان مددجویمان برگزار می‌شود.  این کارگاه‌ها با جمعیت مناسب و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود. آنچه می‌بینید گوشه‌ای از کارگاه متاخر برای بخشی از کودکان مددجو  است.

نظر خودتان را ارسال کنید