اهدای کمک های نقدی

اهدای کمک های نقدی

در آن لحظه که دایره­ ی اشک یتیم به نیم دایره­ ی لبخند مبدّل می­ شود…

در آن لحظه­ ای که دستان پر مهر زنان بی­ سرپرست و بدسرپرست به سبب تامین معاش به نشانه­ ی شکر به سوی خداوند دراز می­ شوند…

لحظه ­های زیبایی هستند که تو خیّر گرامی به سبب کمک­های نقدی ات آفریننده­ ی آن هستی؛ و این رضایت و خشنودی باری تعالی تا ابد حامی تو نیکوکار بزرگ در تک تک لحظات زندگی خواهد بود…