اهدای کمک های نقدی

اهدای کمک های نقدی

تا چشم بر دنیا باز می کند یا رنگ پدر نمی بینند یا سایه مادر و بالاجبار صبح را گاه با لباسی ژنده و تکه نانی به شب می رساند و در میان حجم انبوهی از آسیب ها و تهدیدها نفس می کشد .

در این میان دست حمایتگر شما حامی شریف است که می تواند رختی نو بر تن نحیفش بنشاند و لقمه ای مغذی بر کامش برساند و هدایت او به سمت آموزش دانش و حرفه آموزی، همچون سپری مدافع ، وجود نازنینش را از بلا دور نگه دارد .

سهم ما در این مسیر برای تامین حداقل های کودکان کم برخوردار این سرزمین ، اهدای ماهانه احسانی نقدی بصورت مستمر و منظم است .