همانطور که می دانیم گل زیباترین و لطیف ترین نماد سرزندگی جهان خلقت است. گل بیانگر احساسات زیبا ، لطیف و بی نظیر برای بیان عشق ، همدردی و همدلی به مددجویان ما در موسسه ی خیریه نیکوکاران شریف می باشد. از آن جایی که گل طبیعی با عمر چند روزه خود جاویدان نمی ماند بهتر است ارزش و بهاء واقعی آن را با عملی نیک به باقی الصّالحات مبدّل کنیم.

در مؤسسه ی خیریه نیکوکاران شریف این امکان وجود دارد که خیّرین نیکوکار این بینش زیبا را با خرید استندهای تبریک و تسلیت بنیاد هزینه آن را به اکرام ایتام اختصاص دهند.

امید است دعای خیر دلسوختگان ایتام بدرقه شما حامیان نیکوکار باشد.