خیریه نیکوکاران شریف

مهربانی را به وسعت دل هایمان تقسیم کردیم.

مهربانی را به وسعت دل هایمان تقسیم کردیم.

با شیوع بیماری کرونا؛ شرایط معیشتی برای خانواده های تهی دست سخت تر شد. شاید بیشترین آسیب را از پیامدهای کرونا دست فروشانی دیدند که دیگر کسی از آنها جنس نمیخرید.

اما موفق شدیم کرونا را با مهربانی هایمان شکست دادیم و دست در دست همه خیرین، عشق و مهربانی را برسر سفره های خالیِ دست فروشان در این دوران شیوع بیماری ببریم.

موسسه خیریه نیکوکاران شریف بار دیگر به کمک شما عزیزان مددکار توانست پویشی که در حمایت از دست فروشان اجرا شده بود را به سرانجام برساند. کمک شما خیرین بود که به ما توان این را داد که بتوانیم از خانواده های تحت پوشش خودمان حمایت لازم را بکنیم.

خدا را شکر می گوییم از اینکه ما را در این راه خیر یاری رساند و از تک تک شما خیران گرامی سپاسگذاریم که با مهربانی مانع سختی کشیدن همنوع خود و بندگان دیگر خدا شدید.

نظر خودتان را ارسال کنید