شمای نمادین لوگوی بنیاد خیریه نیکوکاران شریف بر اساس حروف Nikokaran SHarif  می باشد و نمایانگر سه خیر نیکوکاری است که در کنار یکدیگر بنیان‌گذار فعالیت های ثمربخش است.