خیریه نیکوکاران شریف

کارگاه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

کارگاه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

از نقطه ای که یک مددجو با کوهی از مشکلات به جمع نیکوکاران شریف می پیوندد ، تمام هم و غم مددکاران بعد از رفع و رجوع مشکلات ناشی از تالمات روحی و روانی ، آماده سازی زنان سرپرست خانوار برای آموختن حرفه ای درآمد زا و در نهایت ارایه وام کارآفرینی به منظور استقلال مالی از جمع نیازمندان تحت پوشش این خیریه است .
واحد حمایتی و توانمندسازی دوره های حرفه آموزی را به صورت منظم برای مددجویان خود برگزار می کند که حضور آنها در تمامی جلسات الزامی است . در نهایت و پس از اتمام برنامه آموزشی ، محصولات تولید شده توسط زنان سرپرست خانوار جهت بازاریابی و مارکتینگ در اختیار واحد مربوطه قرار می گیرد و با تایید تقاضا از طرف بازار می توان گفت که توانسته ایم یک نیازمند را به درآمدزایی مستقل نزدیک کنیم .
دو حالت پیش روی او خواهد بود ، یا بصورت یک نیروی ماهر کار به کارگاه مربوط به حوزه تخصصش می پیوندند یا در صورت اینکه تشخیص داده شود که توانایی گرداندن کسب و کار خود را دارد ، یک وام کارآفرینی به او تعلق می گیرد تا طرح خود را به اجرا برساند .
در تمامی این مسیر ، تیم مددکاری نیکوکاران شریف ، شانه به شانه مددجویان خود را همراهی می کنند تا بهترین خروجی را به نفع این جامعه شریف و آبرومند حاصل نمایند .

 

نظر خودتان را ارسال کنید