کارگاه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

کارگاه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

از نقطه ای که یک مددجو با کوهی از مشکلات به جمع نیکوکاران شریف می پیوندد ، تمام هم و غم مددکاران بعد از رفع و رجوع مشکلات ناشی از تالمات روحی و روانی ، آماده سازی زنان سرپرست خانوار برای آموختن حرفه ای درآمد زا و در نهایت ارایه وام کارآفرینی به منظور استقلال مالی از جمع نیازمندان تحت پوشش این خیریه است .
واحد حمایتی و توانمندسازی دوره های حرفه آموزی را به صورت منظم برای مددجویان خود برگزار می کند که حضور آنها در تمامی جلسات الزامی است . در نهایت و پس از اتمام برنامه آموزشی ، محصولات تولید شده توسط زنان سرپرست خانوار جهت بازاریابی و مارکتینگ در اختیار واحد مربوطه قرار می گیرد و با تایید تقاضا از طرف بازار می توان گفت که توانسته ایم یک نیازمند را به درآمدزایی مستقل نزدیک کنیم .
دو حالت پیش روی او خواهد بود ، یا بصورت یک نیروی ماهر کار به کارگاه مربوط به حوزه تخصصش می پیوندند یا در صورت اینکه تشخیص داده شود که توانایی گرداندن کسب و کار خود را دارد ، یک وام کارآفرینی به او تعلق می گیرد تا طرح خود را به اجرا برساند .
در تمامی این مسیر ، تیم مددکاری نیکوکاران شریف ، شانه به شانه مددجویان خود را همراهی می کنند تا بهترین خروجی را به نفع این جامعه شریف و آبرومند حاصل نمایند .

 

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد