خیریه نیکوکاران شریف

تامین لوازم التحریر برای هفتصد کودک بازمانده از تحصیل

پاییز برگ ریز هزار رنگ در راه است !
صدای زنگ مدرسه ، صف های متراکم و کلاس های درس با صدایِ رسایِ معلم ، همه خبر از آمدن مهر می دهند؛
اما در میان این همه تب و تاب ،
اشک، میهمان نگاه معصومانه فرزندان ما و شماست
که در گوشه کنار همین شهر برای فرار از فقرِ خانواده هایشان مجبور به کارند !
نیک بنگریم ، “همه ما یک خانواده ایم !”
با اهدای حداقل ۱۰ هزار تومان یا هر رقم احسانی که در توان شماست ،
برای تامین هزینه های “خرید لوازم التحریر و آموزش” ۷۰۰ کودک دانش آموز بازمانده از تحصیل
در پویش “رویای مهر” با “مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف” همراه شوید.