روز جهانی خیریه و بیانیه ی مدیرعامل موسسه نیکوکاران شریف

روز جهانی خیریه و بیانیه ی مدیرعامل موسسه نیکوکاران شریف

بیانیه ی مدیر عامل و بنیان گزار موسسه خیریه نیکوکاران شریف به مناسبت روز جهانی خیریه   به نام خدا...