ضربان زندگی (تامین سرپناه برای مادر و کودک)

ضربان زندگی (تامین سرپناه برای مادر و کودک)

 

 در کنج خاکی پس کوچه های شهر ، صدای نفس های دخترکی می آید که از سی روز پیش ، در آغوش مادر، از تبِ واپسین روزهای بهار می سوزد! مادر نوعروسی است بی پناه ؛ و پدر چندی است ترک منزل کرده و خانه ای برایشان گذاشته ، بی سقف! دستان پر از کرامت شما می تواند سقفی

49%حمایت‌شده
0 ریال مانده تا پایان کمپین