اینجا ایران (کمک به سیل زدگان )

اینجا ایران (کمک به سیل زدگان )

25182|https://sharifngo.com/wp-content/uploads/2019/04/نهایی-۰۱-۱۰۲۴x1012.jpg|large بزن باران .... اما نه .... خانه هایشان غرق در آب است ... سالهای سخت گذشته ی شان، زندگی آرامشان بر چشم برهمزدنی بر آب رفت ... تنها ماندن ... با دنیایی که برسرشان خراب شد .. اما ما دست در دست یارانی چون شما مهربانی را بر قلبهای غم دارشان گره میزنیم در این راه دشوار به مهربانی و کمک

27%حمایت‌شده
0 ریال مانده تا پایان کمپین