شب عاشقان بی دل

شب عاشقان بی دل

? شرحه شرحه نام زیبایت به آب افتاده است ماه گویی با یتیمان بی قراری می کند ایام سوگواری سیّد...