پیام همدردی و تسلیت

پیام همدردی و تسلیت

از قطره‌ قطره‌های روشن آب، زندگی هم‌چنان ادامه می‌یابد و سرسبزی و آبادانی سراسر کره خاکی را فرا می‌گیرد اما...