بنیاد نیکوکاران شریف ارتباط بسیار سازنده، مطلوب و مفید با نهادهای دولتی، شرکت ها و سازمان ها و موسسات دولتی برقرار ساخته است که این ارتباط؛ نقش بسیار مهمی در مجموعه فعالیت های بنیاد به لحاظ کمک رسانی به خانواده های ایتام، بی سرپرست و بد سرپرست دارد. در این راستا ایجاد فضای اعتماد سازی، شفاف سازی از جمله مواردی است که بنیاد نیکوکاران شریف آن را محوریت امور خود قرارداده است.

سازمانها می توانند علاوه بر همراهی با بنیاد در حمایت از نیازمندان و سهیم شدن در فعالیت های انسان دوستانه بنیاد از مواهب و نعمت های الهی و تأثیر گذاری مثبت در انجام مسئولیت های انسانی و اجتماعی بهره مند گردند