خیریه نیکوکاران شریف
english

کارگاه ارزیابی و سنجش علایق نوجوانان

کارگاه ارزیابی و سنجش علایق نوجوانان

نوجوانان در جوامع آسیب دیده دسترسی کمتری برای شناخت علایق و پرورش مهارتهایشان دارند.
کارگاه ارزیابی و سنجش علایق و مهارت ها سعی دارد تا با استفاده از تکنیک‌ها و پرسشنامه، مرز میان خود واقعی و آرزوهای نوجوانان را مشخص کرده و از این طریق استعدادها و خلاقیت های متناسب با هدفشان را شناسایی کند.
حمایت های همه جانبه در رابطه با مهارت آموزی نوجوانان مرحله بعد از این رویداد است تا با شناسایی نقش فردیشان، موقعیت اجتماعی تاثیر گذاری را در آینده برعهده بگیرند.
دقیقه ای از این رویداد را در کنار حضور پرمهرتان به نظاره می نشینیم .
نظر خودتان را ارسال کنید