خیریه نیکوکاران شریف
english

پیام نوروزی مدیرعامل و بنیانگذار

پیام نوروزی مدیرعامل و بنیانگذار

نام خدا آرامبخش قلبهاست
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

بهار یعنی رویش ؛ یعنی برخاستن و از نو شدن که همچون آیه ای مقدس، روح افزا و جان گشاست.
نیکوکاران عزیز؛ مفتخریم که در پناه لطف حضرت حق، یک دهه را به مهر در کنار شما و به توان شما به نوروز ی دیگر رسانیدیم.
در این مسیر سختی ها به مددتان آسان شد، پریشانی ها به شادی و نگرانی ها به قرار بدل گشت و چه خنده ها که بر لبان هزاران کودک معصوم نشاندیم تا پایان بخش روزهای تلخ زندگی شان باشیم.

دکتر شیوا محمدی نیک
مدیرعامل و بنیانگذار

نظر خودتان را ارسال کنید