خیریه نیکوکاران شریف
english

هلال مهربانی؛ از تهران تا سیستان

هلال مهربانی؛ از تهران تا سیستان

مهربانی و دست گیری از یکدیگر، منشی پیامبرگونه است برای آنانکه رحم گستری و یاری رساندن را برای زدودن غم و اندوه از چهره رنج دیدگان، پیشه خود کرده‌اند.
روزهای بی شماری در دو سال اخیر، شاهد در غم و حادثه فرو رفتنِ پاره های تن ایران بودیم . کمک طلبیدیم و در چشم برهم زدنی دستگیری ها و کمک ها بدون درنگ آغاز شد.
اما مگر راحت بود این یاری رساندن ها بدون دست در دست هم دادن ؟ مگر آسان بود پاک کردن غم از چهره زن و مرد و کودک و جوان و پیر و میانسال بدون بی وقفه تلاش کردن ها؟
روزهای زیادی به مدد و امداد گری هایی از جنس انسانیت و نوع دوستی، تکیه گاهی شدیم برای حادثه دیدگان زلزله، سیل زده ها، برای کسانی که غم حوادث، نامهربانی روزگار و جبر جغرافیا آنها را از بسیاری امکانات رفاهی محروم کرده بود.
اما باز هم به فضل الهی توانستیم سفره ای از جنس مهربانی را بگسترانیم و اندکی تسکین شان باشیم؛ باشد که اندکی از بار غمشان را بکاهد.
بنیاد نیکوکاران شریف در پرتو عنایت و یاری خداوند منان و همکاری حمایت گران و خیرین همواره در کنار همه آنهایی است که به حمایت نیاز دارند ؛ پس همراهی مان کنید.

نظر خودتان را ارسال کنید