خیریه نیکوکاران شریف

نیکوکاران شریف در “آپ”

نیکوکاران شریف در “آپ”

با گسترش ارتباطات و فناوریها هر روزه ابزارهای جدیدی در دسترس ما قرار می گیرد تا بتوانیم نیازهای روزانه مان را بدون رفت و برگشت های غیرضروری ، علی الخصوص در این ایام کرونایی به انجام برسانیم .

توجه به تسهیل فرآیندهایی که بتواند دسترسی خیرین را به روشهای مختلف اهدای حمایت هایشان به کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش این بنیاد را آسان تر کند نیز همیشه مورد توجه و پیگیری ما بوده و از این رو سعی کردیم تا در بسترهای پرداختی موجود حضور فعال داشته باشیم و در این مسیر طبق توافقی که با شرکت آسان پرداخت مجری برنامک (اپلیکیشن) آپ داشتیم می توانید از این به بعد احسان های خود را از بخش نیکوکاری این برنامه و یافتن نام “بنیاد نیکوکاران شریف” به انجام برسانید .

 

 

نظر خودتان را ارسال کنید