خیریه نیکوکاران شریف
english

مهرانه‌ی کودکان نیکوکاران شریف در روز آتش نشان

مهرانه‌ی کودکان نیکوکاران شریف در روز آتش نشان

همه ی ما همچون کودکان امروز،  از زمانی که کودک بودیم دوست داشتیم قهرمان یک داستان باشیم.زندگی آدم ها را نجات بدهیم . یا قادر به انجام کارهایی باشیم که دیگران نمی‌توانند . بزرگتر که می‌شدیم می‌فهمیدیم قهرمان واقعی آن کسی است که به چیزی بزرگتر ازخودش فکر می‌کند . برای مردم قدم سازنده برمی‌دارد. گاهی در این راه جانش را هم به خطر می‌اندازد . یک نمونه از قهرمانان و سربازان واقعی هر جامعه آتش نشانان هستند . گوش به زنگ و برای حفظ جان ما همواره آماده اند .

هفتم مهر ماه ، روز آتش نشان و ایمنی بود . کودکان مدد جوی خیریه نیکوکاران شریف که از طریق مختلف با مربیان خود در واحد های حمایتی در ارتباطند از ما خواستند تا بتواندد برای آتش نشانان هدیه تهیه کنند . و چه هدیه ای با ارزشمند تر و معنوی تر از نقاشی کودکان؟؟؟
کودکان در تنگنای مشکلات خانوادگی آرزوهای بزرگ دارند و در تلاشند تا با محیط پیرامون خود ارتباط بگیرند .در مواقع شوق آن ها برای نشان دادن خودشان به افراد جامعه مثال زدنی است .

مهرانه‌ی کودکان نیکوکاران شریف در روز آتش نشان

موسسه ی نیکوکاران شریف سفیر کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است . از این رو نقاشی های زیبایی که برایمان فرستادند را به دست آتش نشانان ایستگاه ۴۰ تهران رساندیم . جای قاب نقاشی کودکان مدد جو در ایستگاه آتش نشانی رنگی از مسرت و دلگرمی داشت .
آتش نشانان عزیز ما در یک پیام ویدیویی ضمن یاد آوری نکات ایمنی از کودکان شریف تشکر کردند.
مهرانه‌ی کودکان نیکوکاران شریف در روز آتش نشان

نظر خودتان را ارسال کنید