مهرانه‌ی کودکان نیکوکاران شریف در روز آتش نشان

مهرانه‌ی کودکان نیکوکاران شریف در روز آتش نشان

همه ی ما همچون کودکان امروز،  از زمانی که کودک بودیم دوست داشتیم قهرمان یک داستان باشیم.زندگی آدم ها را نجات بدهیم . یا قادر به انجام کارهایی باشیم که دیگران نمی‌توانند . بزرگتر که می‌شدیم می‌فهمیدیم قهرمان واقعی آن کسی است که به چیزی بزرگتر ازخودش فکر می‌کند . برای مردم قدم سازنده برمی‌دارد. گاهی در این راه جانش را هم به خطر می‌اندازد . یک نمونه از قهرمانان و سربازان واقعی هر جامعه آتش نشانان هستند . گوش به زنگ و برای حفظ جان ما همواره آماده اند .

هفتم مهر ماه ، روز آتش نشان و ایمنی بود . کودکان مدد جوی خیریه نیکوکاران شریف که از طریق مختلف با مربیان خود در واحد های حمایتی در ارتباطند از ما خواستند تا بتواندد برای آتش نشانان هدیه تهیه کنند . و چه هدیه ای با ارزشمند تر و معنوی تر از نقاشی کودکان؟؟؟
کودکان در تنگنای مشکلات خانوادگی آرزوهای بزرگ دارند و در تلاشند تا با محیط پیرامون خود ارتباط بگیرند .در مواقع شوق آن ها برای نشان دادن خودشان به افراد جامعه مثال زدنی است .

موسسه ی نیکوکاران شریف سفیر کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است . از این رو نقاشی های زیبایی که برایمان فرستادند را به دست آتش نشانان ایستگاه ۴۰ تهران رساندیم . جای قاب نقاشی کودکان مدد جو در ایستگاه آتش نشانی رنگی از مسرت و دلگرمی داشت .
آتش نشانان عزیز ما در یک پیام ویدیویی ضمن یاد آوری نکات ایمنی از کودکان شریف تشکر کردند.

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد