بچه‌های مناطق محروم و میهمانی روز ادبیات کودک و نوجوان

بچه‌های مناطق محروم و میهمانی روز ادبیات کودک و نوجوان

یکی بود،یکی نبود ، زیر گنبد کبود… جادوی این جمله در گوشه‌ی دنجی از ذهن بسیاری از ما جا خوش...