متأسفانه پدر آقا محمدمهدی از کار افتاده است و توانایی انجام کار را ندارند و برادر بزرگش
هم مشکل شنوایی دارد و از سمعک استفاده می کند.
متولد 1382/8/16

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد