همیار ما باشید

همیار ما باشید
طپش های قلبم را روی مهربانی های تو تنظیم کرده ام
#همیارماباشید

۵۰۰۶۲۷۷۰۴۰ شماره حساب ملت

همین حالا #همت کنیم !

🚩کمک های نقدی خود را از طریق لینک یا شماره کارت ذیل ارسال نمایید :
برای کمک روی این لینک کلیک کنید
💳 ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۹۳۰۵-۱۱۸۳
بانک ملت | بنام «بنیاد نیکوکاران شریف»