ستایش عزیز

پدر ستایش خانم حقوق ناچیزی دارد و کارگر است، ستایش خانم به همراه پدر و مادر و
خواهر و برادر کوچکش در یک منزل استیجاری زندگی می کنند.
متولد 1390/12/9

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد