متأسفانه پدر حسین آقا منزل را ترک کرده و مادرش به علت ایست قلبی فوت شده اند،
حسین آقا هم بر اثر برق گرفتگی شدید دچار سوختگی شدید شده است. اکنون حسین آقا با مادر بزرگش زندگی می کند.
متولد 1384/11/26

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد