زینب عزیز

متأسفانه پدر و مادر زینب خانم از هم جدا شده اند و به دلیل اینکه زینب خانم خردسال است
مادر نمی تواند کار کند. زینب خانم به همراه مادرش در یک منزل استیجاری زندگی می کنند.
متولد 1392/8/7

لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد