خیریه نیکوکاران شریف
english

به توان شماست که هستیم!

به توان شماست که هستیم!

هر جا که باشیم، این دست یاریگر شماست که به ما هویت می دهد.
این شمایید که قدرت می دهید تا بتوانیم بعنوان نمایندگان شما بزرگواران، دست کودکی بی پناه را گرفته و نقشه راه زندگی او را تغییر دهیم.
در روزهای سخت او، حمایتگری مؤثر باشیم تا بتواند زندگی را به گونه ای دیگر درک کند.
هر چه هست از شماست و به برکت وجود پرمهرتان است.

نظر خودتان را ارسال کنید