خیریه نیکوکاران شریف
english

برگزاری کارگاه های گروه درمانی ویژه بانوان

برگزاری کارگاه های گروه درمانی ویژه بانوان

گروه درمانی، نوعی روان درمانی است که شامل یک یا چند درمانگر در یک سو و بین شش تا پانزده نفر از مراجعه کنندگان با مشکلات مشابه است.
هدف درک مشکلات سایر افرادیست که در این جمع نشینی درباره یک موضوع مشترک صحبت می کنند و چالش هایی که فراروی آنها بوده و در سوی دیگر ماجرا آموزش هایی که مربی برای عبور از آن مشکل خاص ارایه می کند که می تواند برای یکایک شان مفید باشد.
گزارش حاضر برگرفته از جلسات گروه درمانی این سازمان نیکوکاری است که همچنان در حال ادامه است.

نظر خودتان را ارسال کنید