در حقیقت در این بخش کلیه نهادهای مردمی، ارگان های دولتی، موسسات و سازمان های دولتی، بخش خصوصی انجمن ها، هریک ضمن برقراری ارتباط با بنیاد، اقدام به حمایت های مالی خود به منظور ایجاد حفظ آرامش و رضایت و خشنودی ایتام و خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست می نمایند که ضمن برخورداری از یک چنین فضایی آکنده از مهر و محبت، سرنوشت انسان های نیازمند و بی بضاعت به سوی رشد و سلامت ارتقاء می یابد