معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

در این حوزه بسیار گسترده انسانی نسبت به جذب نیروهای بسیار کارآمد و معتقد به اصول اخلاقی و مذهبی نسبت به جذب و آموزش های مختلف در جهت کارآیی هر چه بیشتر بنیاد اقدام میگردد.

جذب منابع انسانی به ۲ روش در داخل بنیاد صورت می پذیرد.

الف : جذب نیروهای متخصص و کارآمد بصورت استخدامی که پس از انجام مراحل مصاحبه و آموزش اقدام به شروع فعالیت خود می کنند.

ب : جذب نیروهای متخصص و کارآمد بصورت داوطلبانه که آنها نیز پس از انجام مراحل مصاحبه و آموزش شروع به فعالیت خویش می نمایند.

ارائه مدارک مورد نیاز در این معاونت از کارکنان استخدامی در واحد کارگزینی لازم الاجرا می باشد.