اهدای کمک های غیر نقدی

اهدای کمک های غیر نقدی

هنگامی که سبد کالایی شامل مواد غذایی برای خانواده های ایتام و خانواده های بی سرپرست و یا بد سرپرست تهیه می شود و پس از بسته بندی توسط همکاران بنیاد به یکایک آنها در فواصل زمانی تقدیم می گردد ، رضایت و خشنودی انسان های نیازمند ما را در انجام فعالیت های انسان دوستانه تشویق و ترغیب می نماید.

در این راستا کلیّه­ ی خیّرین، حامیان، سازمان ها و موسّسات دولتی و بخش خصوصی، صمیمانه ما را در این امر یاری می­ کنند.