همانطور که می دانیم گل زیباترین و لطیف ترین نماد سرزندگی جهان خلقت است. گل بیانگر احساسات زیبا ، لطیف و بی نظیر عشق و همدردی و همدلی به مددجویان ما در موسسه خیریه نیکوکاران شریف می باشد. از آن جایی که گل طبیعی با عمر چند روزه خود جاویدان نمی ماند بهتر است ارزش و بهاء واقعی آن را با عملی نیک به باقی الصّالحات مبدّل کنیم.

در بنیاد خیریه نیکوکاران شریف این امکان وجود دارد که خیّرین نیکوکار این تفکر زیبا را با خرید استندهای تبریک و تسلیت بنیاد هزینه آن را به اکرام ایتام اختصاص دهند.

امید است دعای خیر دلسوختگان ایتام بدرقه شما حامیان نیکوکار باشد.